Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016 – Ramón Luis Valcárcel Siso)

//Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016 – Ramón Luis Valcárcel Siso)

Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016 – Ramón Luis Valcárcel Siso)

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016 – Ramón Luis Valcárcel Siso)

Η έκθεση αναλύει τον ρόλο της έξυπνης ανάπτυξης και της καινοτομίας στα πλαίσια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Επίσης, θέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των έξυπνων στρατηγικών. Τέλος, ενθαρρύνει την δημιουργία συνεργιών με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της απασχόλησης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ψήφισα θετικά.

2019-04-02T12:54:05+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

About the Author: