Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

//Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

0091/2016
12.9.2016

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού
σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες
Michela Giuffrida (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Stefano Maullu (PPE), Salvatore Cicu (PPE), Alfred Sant (S&D), Raffaele Fitto (ECR), Marlene Mizzi (S&D), Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Eric Andrieu (S&D), Patricija Šulin (PPE)
Λήξη προθεσμίας: 12.12.2016

0091/2016
Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες
1. Η παροχή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ευρυζωνικών υπηρεσιών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι ευρυζωνικές συνδέσεις μπορούν να τονώσουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, και έτσι να αυξήσουν την εδαφική συνοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αποβούν προς όφελος της απασχόλησης, της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας. Επίσης, θα διαδώσουν τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας σε περιφέρειες, πόλεις και δήμους.
2. Η ευρυζωνική τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα υψηλά ανταγωνιστικό επίπεδο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στις προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα αυτό.
3. Κατά μέσο όρο, στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, μόνο το 79 % των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μεταξύ αυτών, μόνο το 76 % έχει ευρυζωνική σύνδεση. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στις αγροτικές περιοχές.
4. Η ευρεία και αποτελεσματική ευρυζωνική κάλυψη απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, των οργανισμών της ΕΕ, των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα.
5. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλείται να εξετάσει κατά πόσον η παροχή κινήτρων, και στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιώσουν την κατανομή του ραδιοφάσματος, αποφεύγοντας τη δημιουργία νέων μονοπωλίων δικτύου.
6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στην Επιτροπή.

2019-04-09T12:32:43+00:00Δεκέμβριος 13th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

About the Author: