ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

//ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

2018/0111(COD)
27.11.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)
(COM(2018)0234 – C8 0169/2018 – 2018/0111(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Θεόδωρος Ζαγοράκης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα μπορεί να αποφέρει οικονομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά οφέλη, επιτρέποντας σε χρήστες πλην των δημόσιων αρχών που παράγουν τα εν λόγω στοιχεία, να δημιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας επίσημες πληροφορίες. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των δημόσιων υπηρεσιών.

Η οδηγία 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ένα βασικό στοιχείο της Ένωσης για το άνοιγμα της χρήσης των κρατικών δεδομένων για οικονομικούς σκοπούς, με παράλληλη επιδίωξη κοινωνικών στόχων, ενθάρρυνε τους φορείς του δημόσιου τομέα να καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες τους θεσπίζοντας κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν γίνεται διακριτική επιλογή να επιτραπεί η περαιτέρω χρήση.

Η αναθεώρηση της οδηγίας, τον Ιούλιο του 2013, προχώρησε περισσότερο, καθότι κατέστησε υποχρεωτική την περαιτέρω χρήση για τις περισσότερες δημόσιες αρχές, εντάσσοντας στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών) και τα αρχεία, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια, η καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα και ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Στις 25 Απριλίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετική πρόταση για την αναδιατύπωση της οδηγίας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η περαιτέρω χρήση. Η αναδιατύπωση αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της θέσης των ΜΜΕ, με τη μείωση των φραγμών στην αγορά για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για εμπορικούς σκοπούς, και την παράλληλη ένταξη των δημόσιων επιχειρήσεων και των ερευνητικών δεδομένων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει, ιδίως, την προσέγγιση της Επιτροπής να διατηρήσει αμετάβλητη την ισχύουσα αντιμετώπιση των φορέων του πολιτιστικού τομέα (βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία), δεδομένου ότι η οδηγία στον τομέα αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικά.

Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να ορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ορισμένες βάσεις δεδομένων υψηλής αξίας του δημόσιου τομέα (κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, άρθρο 13) ως στοιχεία που πρέπει να καταστούν διαθέσιμα χωρίς χρέωση σε μια μελλοντική ημερομηνία. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης δεν αντιτίθεται στην πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το θέμα αυτό. Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής και λεπτομερής, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης της γνωμοδότησης παρέχει συνολική στήριξη στην πρόταση της Επιτροπής και προτείνει ένα ελάχιστο σύνολο τροποποιήσεων για την εξασφάλιση περαιτέρω νομικής σαφήνειας, καθώς και για την περαιτέρω διευκρίνιση ορισμένων διατάξεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(6) Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της γνώσης. (6) Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της γνώσης.

 

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(19) Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται βάσει των εθνικών κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και με την επιφύλαξη των λοιπών εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάμενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη μέλη και δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους. (19) Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η οδηγία βασίζεται στα καθεστώτα πρόσβασης που ισχύουν επί του παρόντος στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα ούτε θεσπίζει ειδικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις πρόσβασης για τη δημοσίευση πληροφοριών, κάτι το οποίο θα πρέπει να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.
Αιτιολόγηση
Η οδηγία θα πρέπει να διέπει μόνο τους κανόνες που αφορούν την περαιτέρω χρήση δημόσιων εγγράφων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν αποκλειστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα. Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(31) Ένα έγγραφο θα πρέπει να θεωρείται έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εάν είναι σε μορφή αρχείου διαρθρωμένου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να εξαγάγουν από αυτό συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουν κωδικοποιηθεί σε αρχεία που είναι διαρθρωμένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο θα πρέπει να θεωρούνται μηχαναγνώσιμα δεδομένα. Οι μηχαναγνώσιμοι μορφότυποι μπορούν να είναι ανοικτοί ή ιδιόκτητοι· μπορούν να υπάρχουν επίσημα πρότυπα ή όχι. Τα έγγραφα που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή αρχείου που περιορίζει μια τέτοια αυτόματη επεξεργασία, διότι τα δεδομένα δεν μπορούν ή δεν μπορούν εύκολα να εξαχθούν από αυτά τα έγγραφα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έγγραφα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, όταν αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, να ενθαρρύνουν τη χρήση ανοικτών, μηχαναγνώσιμων μορφότυπων. (31) Ένα έγγραφο θα πρέπει να θεωρείται έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εάν είναι σε μορφή αρχείου διαρθρωμένου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και, με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, να εξαγάγουν από αυτό συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουν κωδικοποιηθεί σε αρχεία που είναι διαρθρωμένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο θα πρέπει να θεωρούνται μηχαναγνώσιμα δεδομένα. Οι μηχαναγνώσιμοι μορφότυποι μπορούν να είναι ανοικτοί ή ιδιόκτητοι· μπορούν να υπάρχουν επίσημα πρότυπα ή όχι. Τα έγγραφα που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή αρχείου που περιορίζει μια τέτοια αυτόματη επεξεργασία, διότι τα δεδομένα δεν μπορούν ή δεν μπορούν εύκολα να εξαχθούν από αυτά τα έγγραφα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έγγραφα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, όταν αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, να ενθαρρύνουν τη χρήση ανοικτών, μηχαναγνώσιμων μορφότυπων.

 

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(32) Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς και, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους των φορέων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή το εύρος των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου και μπορεί να απορρέει, παραδείγματος χάριν, από τις διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη. (32) Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς και, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Το οριακό κόστος περιλαμβάνει το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την ψηφιοποίηση, την αποθήκευση και τη διαχείριση εγγράφων, καθώς και το κόστος μαζικής αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τη συμπληρωματική προσπάθεια για να καταστούν μηχαναγνώσιμα τα δεδομένα και την πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει από τα μέτρα υποδομών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους των φορέων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή το εύρος των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου και μπορεί να απορρέει, παραδείγματος χάριν, από τις διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη.
Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(52) Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών μέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους. (52) Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών μέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους. Τα μέτρα για τη διευκόλυνση της πιστοποίησης της γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων προσφέρουν επίσης σημαντικές εγγυήσεις στους χρήστες.
Αιτιολόγηση
Λόγω των κινδύνων παραβίασης ή παραποίησης στην ψηφιακή εποχή, είναι σημαντική η δυνατότητα πιστοποίησης της γνησιότητας ώστε να είναι αξιόπιστος ο δημόσιος τομέας. Τα εργαλεία είναι εύκολα διαθέσιμα και η εφαρμογή τους σε πρώιμα στάδια της διαδικασίας απαιτεί σχετικά μικρή προσπάθεια και αποφέρει μεγάλο όφελος.

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(57) Ένας από τους κύριους στόχους της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς είναι η δημιουργία όρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ενωσιακής κλίμακας. Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία κατέχουν σημαντικό αριθμό πολύτιμων πόρων πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ιδίως δεδομένου ότι τα προγράμματα ψηφιοποίησης έχουν πολλαπλασιάσει την ποσότητα του κοινόχρηστου ψηφιακού υλικού. Αυτές οι συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς και τα συναφή μεταδεδομένα αποτελούν δυνητική βάση για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες καινοτόμου περαιτέρω χρήσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός. Άλλοι τύποι πολιτιστικών ιδρυμάτων (όπως ορχήστρες, λυρικές σκηνές, μπαλέτα και θέατρα), συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που ανήκουν στα ιδρύματα αυτά, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ως «τέχνες του θεάματος» και του γεγονότος ότι σχεδόν όλο το υλικό που κατέχουν καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και θα εξαιρείτο, συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. (57) Ένας από τους κύριους στόχους της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς είναι η δημιουργία όρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ενωσιακής κλίμακας. Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία κατέχουν σημαντικό αριθμό πολύτιμων πόρων πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή τέτοιων ιδρυμάτων εμπεριέχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και για την κοινωνία, ιδίως δεδομένου ότι τα προγράμματα ψηφιοποίησης έχουν πολλαπλασιάσει την ποσότητα του κοινόχρηστου ψηφιακού υλικού, το οποίο είναι προσβάσιμο σε πλατφόρμες όπως η Europeana. Αυτές οι συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς και τα συναφή μεταδεδομένα αποτελούν δυνητική βάση για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες καινοτόμου περαιτέρω χρήσης, όχι μόνο για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός. Άλλοι τύποι πολιτιστικών ιδρυμάτων (όπως ορχήστρες, λυρικές σκηνές, μπαλέτα και θέατρα), συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που ανήκουν στα ιδρύματα αυτά, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ως «τέχνες του θεάματος» και του γεγονότος ότι σχεδόν όλο το υλικό που κατέχουν καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και θα εξαιρείτο, συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.
Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(60) Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση με ελάχιστους νομικούς περιορισμούς και δωρεάν. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, όταν το εν λόγω σύνολο δεδομένων περιέχει δυναμικά δεδομένα. (60) Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση με ελάχιστους νομικούς περιορισμούς και δωρεάν. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, όταν το εν λόγω σύνολο δεδομένων περιέχει δυναμικά δεδομένα. Όπως και οι άλλες πληροφορίες του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να συνοδεύονται από εργαλεία πιστοποίησης γνησιότητας που δίνουν την αίσθηση της ασφάλειας στους χρήστες.

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(60α) Δεδομένου του υψηλού κινδύνου να καταστούν παρωχημένοι οι τρέχοντες τεχνολογικοί μορφότυποι για την αποθήκευση και την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες αρχές —ιδίως στην περίπτωση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας— θα πρέπει να εφαρμόζουν αποτελεσματικές μακροπρόθεσμες πολιτικές διαφύλαξης για να διασφαλιστούν οι δυνατότητες χρήσης στο μέλλον.
Αιτιολόγηση
Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη πρόσβαση, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές διαφύλαξης προς υποστήριξη της μελλοντικής έρευνας, ανάλυσης και διαφάνειας.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
α) υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών· α) δημοσίως προσβάσιμων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών·
Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
β) υφιστάμενα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, και δημόσιων επιχειρήσεων πυ ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου45. β) δημοσίως προσβάσιμα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου45.
__________________ __________________
42 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243). 42 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και αριθ. 1107/70. 43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και αριθ. 1107/70.
44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20). 44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20).
45 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7-10). 45 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7-10).

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
β) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων και παράγονται έξω από το πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, όπως ορίζεται από τον νόμο ή με άλλους δεσμευτικούς κανόνες στο κράτος μέλος· β) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων και παράγονται έξω από το πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, όπως ορίζεται από τον νόμο ή με άλλους δεσμευτικούς κανόνες στο κράτος μέλος ή, ελλείψει τέτοιων κανόνων, σύμφωνα με την τυπική διοικητική πρακτική που ισχύει επί του παρόντος στο οικείο κράτος μέλος·

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3α. Η οδηγία δεν θίγει το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στα άτομα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν βάσει της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, και ιδίως δεν θίγει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Με τη επιφύλαξη του κεφαλαίου V, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν τα έγγραφά τους σε οιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται, όποτε αυτό είναι δυνατόν, με ανοικτά επίσημα πρότυπα. 1. Με τη επιφύλαξη του κεφαλαίου V, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν τα έγγραφά τους, διαλειτουργικά, εύκολα ευρέσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα με ηλεκτρονικά μέσα, σε οιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται, όποτε αυτό είναι δυνατόν, με ανοικτά επίσημα πρότυπα.
Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
α α) στα έγγραφα για τα οποία ο οικείος οργανισμός του δημόσιου τομέα υποχρεούται, δυνάμει εθνικού νόμου ή, ελλείψει αυτού, από την κοινή διοικητική πρακτική στο οικείο κράτος μέλος, να παράγει επαρκή έσοδα προκειμένου να καλύπτει σημαντικό μέρος του κόστους —τουλάχιστον το 60%— που συνδέεται με τη συλλογή, την παραγωγή, την αναπαραγωγή και τη διάδοσή τους·
Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5. Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και των ερευνητικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1) στοιχείο γ) είναι δωρεάν για τον χρήστη. 5. Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και των ερευνητικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1) στοιχείο γ) είναι δωρεάν ή μειωμένου κόστους για τον χρήστη.

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση της αναζήτησης διαθέσιμων εγγράφων για περαιτέρω χρήση πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά μεταδεδομένα, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, με ηλεκτρονική πρόσβαση και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και οι ιστότοποι των δικτυακών πυλών που συνδέονται με τους καταλόγους. Εφόσον τούτο είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαγλωσσική αναζήτηση εγγράφων. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση της αναζήτησης διαθέσιμων εγγράφων για περαιτέρω χρήση πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά μεταδεδομένα, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, με ηλεκτρονική πρόσβαση και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και οι ιστότοποι των δικτυακών πυλών που συνδέονται με τους καταλόγους και τα εργαλεία πιστοποίησης γνησιότητας. Εφόσον τούτο είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαγλωσσική αναζήτηση εγγράφων.
Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 12α
Διαφύλαξη πληροφοριών του δημόσιου τομέα
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται ουσιαστικές πολιτικές για τη διαφύλαξη των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε οποιονδήποτε μορφότυπο ο οποίος εγγυάται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μακροπρόθεσμη πρόσβαση.
Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης τους. 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ια, διατίθενται δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμη μορφή και με δυνατότητα τηλεφόρτωσης, και συνοδεύονται από εργαλεία πιστοποίησης γνησιότητας, βάσει αποτελεσματικών πολιτικών μακροπρόθεσμης διαφύλαξης και, όπου ενδείκνυται, μέσω API. Οι όροι περαιτέρω χρήσης είναι συμβατοί με άδειες ανοικτού προτύπου. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη διεύρυνση του καταλόγου των κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που ορίζονται στο παράρτημα Ια και, ιδίως, με τον περαιτέρω προσδιορισμό των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης τους.

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
2. Τα εν λόγω σύνολα δεδομένων διατίθενται δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμη μορφή και είναι προσπελάσιμα μέσω API. Οι όροι περαιτέρω χρήσης είναι συμβατοί με άδειες ανοικτού προτύπου. διαγράφεται
Αιτιολόγηση
Υποστηρίζουμε τις αλλαγές που προτείνονται με τη γνωμοδότηση της επιτροπής IMCO, με μια προσθήκη ώστε να αποτυπώνονται οι επισημάνσεις που διατυπώνονται ανωτέρω.

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Παράρτημα Iα
Κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας
Εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων· Σχέδια μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών πληροφοριών που σχετίζονται με την έκδοσή τους· Μέτρα που έχουν τροποποιηθεί, καταργηθεί ή δεν είναι πλέον σε ισχύ· Συνοδευτικά έγγραφα, όπως αιτιολογικές εκθέσεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεις συμβουλευτικών οργάνων και αρχεία ψηφοφοριών.
Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)
Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια ITRE
28.5.2018
Γνωμοδότηση της
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια CULT
28.5.2018
Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
Ημερομηνία ορισμού Θεόδωρος Ζαγοράκης
1.6.2018
Εξέταση στην επιτροπή 10.10.2018
Ημερομηνία έγκρισης 20.11.2018
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0: 24
0
3
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon
Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24 +
ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom
ECR Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews
GUE/NGL Νικόλαος Χουντής
PPE Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
S&D Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward
VERTS/ALE Helga Trüpel

0 –

3 0
EFDD Isabella Adinolfi
ENF Dominique Bilde
VERTS/ALE Michel Reimon

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
– : κατά
0 : αποχή

2019-02-04T09:24:17+00:00Νοέμβριος 27th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

About the Author: