ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

//ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

2018/0229(COD)
28.11.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
(COM(2018)0439 – C8 0257/2018 – 2018/0229(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(1) Δεδομένου ότι το ΑΕΠ της ΕΕ μειώθηκε από 2.2 % το 2009 σε 1.8 %, οι επενδυτικές δραστηριότητες στην Ένωση μειώθηκαν το 2016 περίπου κατά 20 % σε σύγκριση με τα ποσοστά των επενδύσεων πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Επομένως, παρότι η ανάκαμψη των δεικτών επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην Ένωση είναι ορατή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που θα αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ισχυρής ανάκαμψης και δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τα έτη κατά τα οποία οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι σχετικές προβλέψεις δεν καλύπτουν τις διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της Ένωσης δεδομένης της τεχνολογικής εξέλιξης και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις υποδομές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») και την ανάγκη αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η βιωσιμότητα ή η γήρανση του πληθυσμού. Επομένως, απαιτείται διαρκής ενίσχυση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της αγοράς και οι μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις, να μειωθεί το επενδυτικό κενό στους τομείς-στόχους και να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης.

(1) Δεδομένου ότι το ΑΕΠ της ΕΕ μειώθηκε από 2,2 % το 2009 σε 1,8 %, οι επενδυτικές δραστηριότητες στην Ένωση μειώθηκαν το 2016 περίπου κατά 20 % σε σύγκριση με τα ποσοστά των επενδύσεων πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Επομένως, παρότι η ανάκαμψη των δεικτών επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην Ένωση είναι ορατή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που θα αναμένονταν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ισχυρής ανάκαμψης και δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τα έτη κατά τα οποία οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι σχετικές προβλέψεις δεν καλύπτουν τις διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της Ένωσης δεδομένης της τεχνολογικής εξέλιξης και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την εκπαίδευση, τις υποδομές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), ιδίως στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, και την ανάγκη αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η βιωσιμότητα, η δημογραφική αλλαγή ή η αποχώρηση για το εξωτερικό νέων με υψηλή μόρφωση και πολυάριθμες δεξιότητες. Επομένως, απαιτείται διαρκής ενίσχυση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της αγοράς και οι μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις, να μειωθεί το επενδυτικό κενό στους τομείς-στόχους και να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, το πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και η αμυντική και διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εν λόγω αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών στηρίζοντας τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

(3) Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, το πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και η αμυντική και διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εν λόγω αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών στηρίζοντας τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα της καινοτομίας και ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση, της κοινωνικής αντοχής και ένταξης και της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού τους και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενισχύει έργα που είναι τεχνικώς και οικονομικώς βιώσιμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου και συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και συνεισφορών από τους εταίρους υλοποίησης. Θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ η στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στη συμβολή για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης.

(5) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα της καινοτομίας και ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση, της κοινωνικής αντοχής και ένταξης, ενισχύοντας τις ανθρώπινες δεξιότητες και ικανότητες ως βασικούς παράγοντες για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης· και της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού τους και τη συμβολή στη στήριξη της διττής αξίας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενισχύει έργα που είναι τεχνικώς και οικονομικώς βιώσιμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου και συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και συνεισφορών από τους εταίρους υλοποίησης. Θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ η στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στη συμβολή για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(5α) Ο μηχανισμός InvestEU έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση οικονομικών, πολιτισμικών και κοινωνικών φορέων με προφίλ κινδύνου το οποίο οι ιδιωτικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σε πιο συμβατικά χαρτοφυλάκια· έχει ως στόχο να ανοίξει νέους ορίζοντες κατανόησης από τους χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς, ώστε να υπογραμμίσει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι εν λόγω φορείς στους τομείς της καινοτομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(6) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να ενισχύει επενδύσεις σε ενσώματα και ασώματα στοιχεία ενεργητικού με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ευημερίας και τη δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων στην Ένωση. Η παρέμβαση μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συμπληρώνει τη στήριξη της Ένωσης που παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων.

(6) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να ενισχύει επενδύσεις σε ενσώματα και ασώματα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής, των βιώσιμων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς και της μακροχρόνιας απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ευημερίας, της πολιτισμικής ανάπτυξης και των ίσων ευκαιριών στην Ένωση. Η παρέμβαση μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συμπληρώνει τη στήριξη της Ένωσης που παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(11) Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 για τους παγκόσμιους κινδύνους, που εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι μισοί από τους δέκα σημαντικότερους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την παγκόσμια οικονομία σχετίζονται με το περιβάλλον. Στους εν λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται η μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας και οι αποτυχίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Οι περιβαλλοντικές αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών και πολλών από τις πολιτικές της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθείται η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων στις σχετικές δραστηριότητες του ταμείου InvestEU. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη και διαχείριση των σχετικών κινδύνων θα πρέπει να ενσωματώνονται στην προετοιμασία και υλοποίηση των επενδύσεων. Επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις δαπάνες που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία και την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Επομένως, οι επενδύσεις που κατανέμονται σε περιβαλλοντικούς στόχους βιωσιμότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται με τη χρήση κοινών μεθοδολογιών οι οποίες συνάδουν με εκείνη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης τα οποία ισχύουν για τη διαχείριση του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιμέρους και συνδυασμένων επιπτώσεων των επενδύσεων σε βασικές συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα.

(11) Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 για τους παγκόσμιους κινδύνους, που εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι μισοί από τους δέκα σημαντικότερους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την παγκόσμια οικονομία σχετίζονται με το περιβάλλον. Στους εν λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται η μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας και οι αποτυχίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Οι περιβαλλοντικές αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών και πολλών από τις πολιτικές της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθείται η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων στις σχετικές δραστηριότητες του ταμείου InvestEU. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και κατάρτιση για την αξιολόγηση του ιδίου περιβαλλοντικού αντικτύπου, καθώς και η πρόληψη και διαχείριση σχετικών κινδύνων θα πρέπει να ενσωματώνονται στην προετοιμασία και υλοποίηση των επενδύσεων. Επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις δαπάνες που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία και την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Επομένως, οι επενδύσεις που κατανέμονται σε περιβαλλοντικούς στόχους βιωσιμότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται με τη χρήση κοινών μεθοδολογιών οι οποίες συνάδουν με εκείνη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης τα οποία ισχύουν για τη διαχείριση του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιμέρους και συνδυασμένων επιπτώσεων των επενδύσεων σε βασικές συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα.
_________________ _________________
15 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1). 15 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(12) Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, ιδίως στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να εκπονήσει η Επιτροπή σε συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται για άλλα προγράμματα της Ένωσης. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την αποφυγή άσκοπης διοικητικής επιβάρυνσης.

(12) Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, ιδίως στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας και προσβασιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να εκπονήσει η Επιτροπή σε συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται για άλλα προγράμματα της Ένωσης. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την αποφυγή άσκοπης διοικητικής επιβάρυνσης.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(12α) H πολιτιστική κληρονομιά είναι μεγάλης αξίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία από πολιτιστική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη, και κατά συνέπεια η βιώσιμη διαχείρισή της αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον εικοστό πρώτο αιώνα, όπως τονίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 20141α. Ωστόσο, υποτιμάται η συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς από την άποψη της δημιουργίας αξίας, δεξιοτήτων, θέσεων εργασίας και ποιότητας ζωής.
_________________
1α Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2014 σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 36).

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(12β) Το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλει στην ενίσχυση και τη διάδοση της συμβολής της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία και στην οικονομία μέσω του άμεσου και έμμεσου οικονομικού δυναμικού της, μεταξύ άλλων με την ικανότητα στήριξης των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και με την ενθάρρυνση της δημιουργίας και της καινοτομίας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιώσιμου τουρισμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(13) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Οι μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές είναι θεμελιώδους σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Κατά συνέπεια, η στήριξη από το ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, της ναυτιλίας και των ψηφιακών υποδομών. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική επενδυτική διαδικασία που επιτρέπει την προβολή των ώριμων έργων και τη συνάφεια μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας, τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για την προστασία των πολιτών σε δημόσιους χώρους. Αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές κρίσιμης σημασίας.

(13) Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Οι μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές είναι θεμελιώδους σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Κατά συνέπεια, η στήριξη από το ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, της ναυτιλίας και των ψηφιακών υποδομών. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική επενδυτική διαδικασία που επιτρέπει την προβολή των ώριμων έργων και τη συνάφεια μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας, τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για την προστασία των πολιτών σε δημόσιους χώρους, καθώς και σε χώρους όπου συγκεντρώνεται μαζικά το κοινό όπως στάδια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία και μνημεία. Αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές κρίσιμης σημασίας.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(14) Ενώ το ύψος των συνολικών επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου όπως η έρευνα και η καινοτομία εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα που να καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως δε να επιτρέπουν την αναβάθμιση και την ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά.

(14) Ενώ το ύψος των συνολικών επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου, όπως η παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε καινοτόμες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που συνεισφέρουν σημαντικά στην καινοτομία, επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα που να καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, ειδικότερα νεαρούς επιχειρηματίες, ιδίως δε να επιτρέπουν την αναβάθμιση και την ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(15) Απαιτείται επειγόντως σημαντική προσπάθεια για τη διενέργεια επενδύσεων στην ψηφιακή μετατροπή και για τη διασπορά των ωφελειών της σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Το δυναμικό πλαίσιο πολιτικής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει τώρα να συνδυαστεί με εξίσου φιλόδοξες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη.

(15) Απαιτείται επειγόντως σημαντική προσπάθεια για τη διενέργεια επενδύσεων στην ψηφιακή μετατροπή, την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την καταπολέμηση του χάσματος μεταξύ των γενεών, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό η διασπορά των ωφελειών της σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Το δυναμικό πλαίσιο πολιτικής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει τώρα να συνδυαστεί με εξίσου φιλόδοξες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(16) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην Ένωση. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξαιτίας του υποτιθέμενου υψηλού κινδύνου και της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων. Δημιουργούνται επίσης πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου ότι οι ΜΜΕ οφείλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε δραστηριότητες ψηφιοποίησης, διεθνοποίησης και καινοτομίας και βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού τους. Επιπρόσθετα, σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση σε λιγότερες πηγές χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν θα εκδίδουν τα ομόλογα και έχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Η πρόκληση όσον αφορά την πρόσβασή σε χρηματοδότηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι ΜΜΕ στην Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων. Είναι αναγκαία η στήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις και η προσφορά περισσότερο διαφοροποιημένων πηγών χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση και την ανάπτυξή τους και να αντέχουν σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καθώς επίσης προκειμένου να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανθεκτικότερο κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης ή αναταραχής. Αυτό είναι επίσης συμπληρωματικό προς τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχει την ευκαιρία εστίασης σε εξειδικευμένα και πιο στοχευμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

(16) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδίως στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην Ένωση. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξαιτίας του υποτιθέμενου υψηλού κινδύνου και της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων. Δημιουργούνται επίσης πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου ότι οι ΜΜΕ οφείλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε δραστηριότητες ψηφιοποίησης, διεθνοποίησης και καινοτομίας και βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού τους. Επιπρόσθετα, σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση σε λιγότερες πηγές χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν εκδίδουν ομόλογα και έχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Η πρόκληση όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Οι ΜΜΕ στην Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων. Είναι αναγκαία η στήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις και η προσφορά περισσότερο διαφοροποιημένων πηγών χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση και την ανάπτυξή τους και να αντέχουν σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καθώς επίσης προκειμένου να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανθεκτικότερο κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης ή αναταραχής. Αυτό είναι επίσης συμπληρωματικό προς τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχει την ευκαιρία εστίασης σε εξειδικευμένα και πιο στοχευμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(16α) Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) έχουν διττή και εγγενή αξία διότι, χάρη στους άμεσους δεσμούς τους με καλλιτέχνες και δημιουργούς, διατηρούν και προωθούν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, και ενισχύουν την ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή, καθώς και την τοπική ταυτότητα, στηρίζοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο, μέσω διαφόρων μοντέλων δημιουργίας αξίας, στη δημιουργικότητα, τις επενδύσεις, την καινοτομία και την απασχόληση, λειτουργώντας ως μοχλός βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(16β) Είναι απίθανο η απασχόληση στον τομέα του πολιτισμού να μεταφερθεί αλλού, δεδομένου ότι συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτιστικές, συχνά περιφερειακές και ιστορικές, ικανότητες. Επίσης, οι ΚΠΔ συμβάλλουν σημαντικά και περισσότερο από κάθε άλλον τομέα στην απασχόληση των νέων και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικοί στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης μετά το 2008. Στην πραγματικότητα, η απασχόληση στους ΚΠΔ σημείωσε αύξηση σε ολόκληρη την ΕΕ την περίοδο 2008-2014.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(17) Όπως ορίζεται στο έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης16 και στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17, η οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της Ένωσης με σκοπό την προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία. Οι επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με την κοινωνία, τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως μέσο που θα βοηθήσει στην αύξηση της απασχόλησης, κυρίως μεταξύ των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και τη βελτίωση της κατάστασης που αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τους τομείς της υγείας, τους αστέγους, την ψηφιακή κοινωνική ένταξη, την κοινωφελή κοινωνική εργασία, τον ρόλο και την θέση των νέων στην κοινωνία, καθώς και τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ριζικές αλλαγές των κοινωνιών της Ένωσης και της αγοράς εργασίας κατά την ερχόμενη δεκαετία, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη μικροχρηματοδότηση, στη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των συμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να ενισχύει το αναδυόμενο οικοσύστημα κοινωνικής αγοράς, αυξάνοντας την παροχή χρηματοδότησης, καθώς και την πρόσβαση σε αυτήν, για πολύ μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που την χρειάζονται πιο πολύ. Η έκθεση της ομάδας δράσης υψηλού επιπέδου για επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη18 εντόπισε επενδυτικά κενά στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας και της στέγασης, που απαιτούν στήριξη, μεταξύ άλλων και σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η συλλογική ισχύς του δημόσιου κεφαλαίου, του εμπορικού κεφαλαίου, του φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η στήριξη από ιδρύματα, προκειμένου να στηριχτεί η ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η αντοχή της Ένωσης.

(17) Όπως ορίζεται στο έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης16 και στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων17, η οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της Ένωσης με σκοπό την προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγεία, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Οι επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με την κοινωνία, τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων πληθυσμών, ιδίως των ατόμων με αναπηρία, δύνανται να ενισχύσουν τις οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής προσαρμογής και της εξάλειψης των αρχιτεκτονικών εμποδίων, ως μέσο που θα βοηθήσει στην αύξηση της απασχόλησης, κυρίως μεταξύ των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και τη βελτίωση της κατάστασης που αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τους τομείς της υγείας, τους αστέγους, την ψηφιακή κοινωνική ένταξη, την κοινωφελή κοινωνική εργασία, την ισότητα των φύλων, τον ρόλο και την θέση των νέων στην κοινωνία, καθώς και τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των υπηκόων τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη, μέσω των οποίων οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας είναι βασικοί καταλυτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και πράγματι διαδραματίζουν παραδοσιακά σημαντικό ρόλο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διασφαλίζοντας την κοινωνικοοικονομική ένταξη και επιτρέποντας την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική αναγέννηση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ριζικές αλλαγές των κοινωνιών της Ένωσης και της αγοράς εργασίας κατά την ερχόμενη δεκαετία, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη μικροχρηματοδότηση, στη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των συμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να ενισχύει το αναδυόμενο οικοσύστημα κοινωνικής αγοράς, αυξάνοντας την παροχή χρηματοδότησης, καθώς και την πρόσβαση σε αυτήν, για πολύ μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ότι καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που την χρειάζονται πιο πολύ. Η έκθεση της ομάδας δράσης υψηλού επιπέδου για επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη18 εντόπισε επενδυτικά κενά στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας και της στέγασης, που απαιτούν στήριξη, μεταξύ άλλων και σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η συλλογική ισχύς του δημόσιου κεφαλαίου, του εμπορικού κεφαλαίου, του φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η στήριξη από ιδρύματα, προκειμένου να στηριχτεί η ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η αντοχή της Ένωσης.
_________________ _________________
16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206 final.
17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250 final.
18 Δημοσιεύτηκε ως έγγραφο συζήτησης για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον Ιανουάριο του 2018. 18 Δημοσιεύτηκε ως έγγραφο συζήτησης για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον Ιανουάριο του 2018.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(18) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να λειτουργεί με τέσσερα σκέλη πολιτικής, που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, και συγκεκριμένα τις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, τις ΜΜΕ, και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.

(18) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να λειτουργεί με τέσσερα σκέλη πολιτικής, που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, και συγκεκριμένα τις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, την καινοτομία, τον πολιτισμό και την ψηφιοποίηση, τις ΜΜΕ, και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(19) Κάθε σκέλος πολιτικής θα πρέπει να αποτελείται από δύο συνιστώσες, δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη. Η συνιστώσα για την ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει με αναλογικό τρόπο τις αστοχίες της αγοράς ή τις μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση· οι στηριζόμενες δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεισφέρουν μέρος των πόρων από τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ, προκειμένου να χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ειδικών αστοχιών της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και απομακρυσμένων περιοχών, λόγου χάρη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ταμείου στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης . Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ είτε μέσω της συνιστώσας των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(19) Κάθε σκέλος πολιτικής θα πρέπει να αποτελείται από δύο συνιστώσες, δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη. Η συνιστώσα για την ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει με αναλογικό τρόπο τις αστοχίες της αγοράς ή τις μη βέλτιστες επενδυτικές καταστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση· οι στηριζόμενες δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεισφέρουν μέρος των πόρων από τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ, προκειμένου να χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ειδικών αστοχιών της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων, παραμεθόριων, δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και των ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, λόγου χάρη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ταμείου στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ είτε μέσω της συνιστώσας των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(33) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επιτρέπει τον ομαλό και αποδοτικό συνδυασμό επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτικών μέσων, ή και των δύο, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με την εν λόγω εγγύηση σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η βέλτιστη στήριξη των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων.

(33) Το ταμείο InvestEU θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επιτρέπει τον ομαλό και αποδοτικό συνδυασμό επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτικών μέσων, ή και των δύο, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με την εν λόγω εγγύηση σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η βέλτιστη στήριξη των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων. Θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς έργα που έχουν επιλεγεί σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε αυτούς τους στόχους, όπως το Erasmus και το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
α) στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας και την ψηφιοποίησης· α) στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, καθώς και του ανθρώπινου κεφαλαίου και της πολιτισμικής διάστασης·

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
γ) στην κοινωνική αντοχή και αποφυγή αποκλεισμών της Ένωσης· γ) στην κοινωνική αντοχή και αποφυγή αποκλεισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ανθρώπινων δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως βασικών καταλυτικών παραγόντων της οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις ίσες ευκαιρίες, καθώς και στην καταπολέμηση της ανεργίας·

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
β) τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης· β) τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης·

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
γ) την αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης· γ) την αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας·

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
δ) την αύξηση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς τους, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες, καθώς και την ανάπτυξη και την εδραίωση αγορών κοινωνικών επενδύσεων στους τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του άρθρου 7 παράγραφος 1. δ) την αύξηση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς τους, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τα κέντρα επιμόρφωσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς, τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ), τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επενδύσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες, ιδίως στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, καθώς και την ανάπτυξη και την εδραίωση αγορών κοινωνικών επενδύσεων στους τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
2α. Για την επίτευξη των ειδικών στόχων της παραγράφου 2, το πρόγραμμα InvestEU θέτει ως εγκάρσιο στόχο την παροχή στήριξης στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και στον οπτικοακουστικό τομέα, οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 8 του παραρτήματος 2, σε στενή συνέργεια με τις διατάξεις του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027).

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της ψηφιακής διασύνδεσης, της προμήθειας και μεταποίησης πρώτων υλών, του διαστήματος, των ωκεανών και των υδάτων, των αποβλήτων, της φύσης και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, του εξοπλισμού, των κινητών περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, ή πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης·

α) σκέλος πολιτικής βιώσιμων υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της ψηφιακής διασύνδεσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της προμήθειας και μεταποίησης πρώτων υλών, του διαστήματος, των ωκεανών και των υδάτων, των αποβλήτων, της φύσης και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του αθλητισμού, του εξοπλισμού, των κινητών περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, ή πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης·

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
β) σκέλος πολιτικής έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης: περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, την επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων λύσεων και την παροχή στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών πλην των ΜΜΕ, καθώς και την ψηφιοποίηση της ενωσιακής βιομηχανίας·

β) σκέλος πολιτικής έρευνας, καινοτομίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψηφιοποίησης: περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, την επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων λύσεων και την παροχή στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών πλην των ΜΜΕ, καθώς και την ψηφιοποίηση της ενωσιακής βιομηχανίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
γ) σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και διαθεσιμότητά της, για τις ΜΜΕ και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

γ) σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και διαθεσιμότητά της, για τις ΜΜΕ και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που ιδρύονται από νέους, ιδίως στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας·

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
δ) σκέλος πολιτικής κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας· δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση και συναφείς υπηρεσίες· κοινωνικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητᘷ πολιτιστικές δραστηριότητες με κοινωνικό σκοπό· ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

δ) σκέλος πολιτικής κοινωνικών και πολιτιστικών επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής οικονομίας και του μη κερδοσκοπικού τομέα· δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση και συναφείς υπηρεσίες· κοινωνικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, καθώς και της κοινωνικής και φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητα˜· πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες με κοινωνικό σκοπό· δράσεις που σχετίζονται με τους νέους, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης· κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, όπως και οργανισμούς με στόχους διαπολιτισμικού διαλόγου και συνοχής, καθώς και ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
γ) εκτιμούν τις επιπτώσεις ορισμένων περιοχών ή πληθυσμών στην κοινωνική ένταξη. γ) εκτιμούν τις επιπτώσεις ορισμένων περιοχών ή πληθυσμών στην κοινωνική ένταξη, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στον πληθυσμό εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5α. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν ώστε τουλάχιστον το 10 % των επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, σε συνέργεια με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027).

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία γνώση των τομέων που καλύπτονται από τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και των γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης. Διασφαλίζει επίσης ότι η επιτροπή είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία γνώση των τομέων που καλύπτονται από τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και των γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης. Διασφαλίζει επίσης ότι η επιτροπή είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Λόγω της ιδιαιτερότητας και του κινδύνου που συνδέονται με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στους τομείς που αναφέρονται στο σημείο 8 του παραρτήματος 2 του παρόντος προγράμματος, εξασφαλίζεται η παρουσία εμπειρογνώμονα με εμπειρία όσον αφορά τις επενδύσεις στον πολιτιστικό, δημιουργικό και οπτικοακουστικό τομέα σε κάθε σκέλος. Για τους σκοπούς των καθηκόντων της Επιτροπής Επενδύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του εν λόγω εμπειρογνώμονα.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
στ) την ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία οργανωτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και διεργασιών και για την επιτάχυνση της επενδυτικής ετοιμότητας των οργανισμών, προκειμένου οι φορείς υλοποίησης και οι αρχές να δημιουργούν σειρές επενδυτικών έργων και να διαχειρίζονται έργα και οι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι φορείς να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες προς όφελος οντοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης για την ανάπτυξη της δυνατότητας αξιολόγησης κινδύνου ή γνώσεων για ειδικά κάθε τομέα.

στ) την ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία οργανωτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και διεργασιών και για την επιτάχυνση της επενδυτικής ετοιμότητας των οργανισμών, προκειμένου οι φορείς υλοποίησης και οι αρχές να δημιουργούν σειρές επενδυτικών έργων και να διαχειρίζονται έργα και οι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι φορείς να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες προς όφελος οντοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης για την ανάπτυξη της δυνατότητας αξιολόγησης κινδύνου ή γνώσεων για ειδικά κάθε τομέα, ιδίως για τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
δ) βελτίωσης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους· δ) βελτίωσης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους· διατήρησης και προστασίας των φυσικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων πολιτιστικού περιβάλλοντος·

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
η α) καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως αναγκαίων στρατηγικών και μέσων για τη διαφύλαξη της υλικής και άυλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
α α) νέων τεχνολογιών, όπως οι υποστηρικτικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα πολιτιστικά και δημιουργικά αγαθά και υπηρεσίες·

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
α β) τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, όπως επαυξημένη πραγματικότητα/εικονική πραγματικότητα, περιβάλλοντα εμβύθισης, διεπαφές ανθρώπου και υπολογιστή, πρωτόκολλο διαδικτύου και υποδομές νέφους, δίκτυα 5G, νέα μέσα·

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
στ α) αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υλικής και άυλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
στ β) της τεχνολογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
8. Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας· μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπτικοακουστικός τομέας και δημοσιογραφία. 8. Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας· μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπτικοακουστικός τομέας και δημοσιογραφία, διαφήμιση, πολιτιστική κληρονομιά, παραδοσιακή χειροτεχνία, μουσεία, αθλητισμός, σχεδίαση, κινηματογράφος, θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες, εκδόσεις, βιντεοπαιχνίδια.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
8α. κλάδοι που σχετίζονται με τον αθλητισμό· βιωσιμότητα και αποδοτικότητα των επενδύσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις αθλητικές διοργανώσεις και τις συμπράξεις με άλλους τομείς του κλάδου.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
9. Τουρισμός 9. Τουρισμός, συμπεριλαμβανομένων έργων που ωθούν τον βιώσιμο τουρισμό και συνδέονται με κάθε ειδική μορφή θεματικού τουρισμού όπως ο πολιτιστικός, θρησκευτικός και προσκυνηματικός, αθλητικός και εκπαιδευτικός τουρισμός, ο τουρισμός της υπαίθρου και ο τουρισμός νεολαίας.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο δ– σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
i) εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, στέγαση των σπουδαστών και ψηφιακό εξοπλισμό·

i) εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της νηπιακής εκπαίδευσης, της προσχολικής εκπαίδευσης, της ανατροφής και της φροντίδας, παρεμβάσεις με στόχο τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής προσαρμογής και της εξάλειψης των αρχιτεκτονικών εμποδίων, στέγαση των σπουδαστών και ψηφιακό εξοπλισμό·

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
στ) πολιτιστικών δραστηριοτήτων με κοινωνικό σκοπό·

στ) πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αθλητικών διοργανώσεων με κοινωνικό σκοπό· της στήριξης ευπαθών ομάδων, της κοινωνικής ένταξης και της φιλανθρωπίας·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τίτλος Θέσπιση του προγράμματος InvestEU
Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)
Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια BUDG
14.6.2018 ECON
14.6.2018
Γνωμοδότηση της
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια CULT
14.6.2018
Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
Ημερομηνία ορισμού Angel Dzhambazki
8.6.2018
Άρθρο 55 – Κοινή συνεδρίαση επιτροπών
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
5.7.2018
Ημερομηνία έγκρισης 20.11.2018
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0: 25
1
1
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon
Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
25 +
ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom
ECR Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews
EFDD Isabella Adinolfi
PPE Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
S&D Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward
VERTS/ALE Michel Reimon, Helga Trüpel

1 –
GUE/NGL Νικόλαος Χουντής

1 0
ENF Dominique Bilde

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
– : κατά
0 : αποχή

2019-02-04T09:48:13+00:00Νοέμβριος 28th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

About the Author: