ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)

//ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

2018/0116(NLE)
11.2.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)
(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Emma McClarkin

PA_Leg_Consent

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η συντάκτρια της παρούσης επικροτεί την προσήλωση της Σύμβασης σε μια ολοκληρωμένη και πολυπαραγοντική προσέγγιση με στόχο την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και σε ένα πνεύμα σύμπραξης μεταξύ αρχών και ενδιαφερόμενων παραγόντων που ενεργούν από κοινού. Πιο συγκεκριμένα, η συντάκτρια επικροτεί τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι οργανώσεις των οπαδών στη σύνταξη της Σύμβασης και εκφράζει την ελπίδα ότι τούτη η δέσμευση θα παραμείνει ζωντανή και στα κατοπινά στάδια της διαδικασίας.
Το ζήτημα της αθλητικής ασφάλειας είναι καίριας σημασίας ιδίως εάν αναλογισθούμε τα πρόσφατα κρούσματα ρατσισμού και βίας στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η συντάκτρια της παρούσης σημειώνει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου να καταστούν τα αθλητικά γεγονότα ασφαλή για όλους τους παριστάμενους και ενθαρρύνει τόσο την έκφραση πολιτικής βούλησης των διεθνών φορέων διακυβέρνησης του αθλητισμού, όταν αυτή εκδηλώνεται λόγου χάρη με τη μορφή κοινών εκστρατειών ευαισθητοποίησης όπως η Kick It Out, όσο και τους επαγγελματίες της ασφάλειας στα αθλητικά στάδια.
Η συντάκτρια της παρούσης καλεί επίσης κράτη μέλη και αθλητικές αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους σχετικά με τους κανονισμούς για γήπεδα αποκλειστικά με κερκίδες καθημένων, και τούτο προκειμένου να επιτραπεί η δημιουργία κερκίδων ορθίων. Το παράδειγμα της Γερμανίας προσφέρει πολύτιμα διδάγματα σχετικά με το πως οι νέες ασφαλείς κερκίδες ορθίων μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των φιλάθλων χωρίς να υπονομεύουν την ασφάλεια.
Τέλος, η συντάκτρια καλεί ΕΕ και κράτη μέλη να συσφίξουν την συνεργασία τους με εταίρους από τα διεθνή φόρα, για παράδειγμα μέσω της πρωτοβουλίας Project Stadia, σκοπός της οποίας είναι η αρωγή προς τις χώρες μέλη της INTERPOL στον σχεδιασμό και την εκτέλεση μέτρων αστυνόμευσης και ασφάλειας για μείζονες αθλητικές διοργανώσεις.
******
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να εισηγηθεί στο Κοινοβούλιο την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσει (ΣΣΣΕ αριθ. 218),

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τίτλος Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ.° 218)
Έγγραφα αναφοράς 12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)0247 – 2018/0116(NLE)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
LIBE

Γνωμοδότηση της
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια CULT
25.10.2018
Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
Ημερομηνία ορισμού Emma McClarkin
29.11.2018
Ημερομηνία έγκρισης 4.2.2019
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0: 16
0
0
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
16 +
ALDE María Teresa Giménez Barbat
ECR Rupert Matthews
ENF Dominique Bilde
PPE Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
S&D Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward
VERTS/ALE Romeo Franz, Helga Trüpel

0 –

0 0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
– : κατά
0 : αποχή

2019-03-04T09:57:48+00:00Φεβρουάριος 11th, 2019|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

About the Author: