ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

//ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

2018/2054(INI)
25.6.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ
(2018/2054(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Θεόδωρος Ζαγοράκης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιφέρειες και τονίζει ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και των γλωσσικών διαφορών, μεταξύ των διαφόρων παραμεθόριων περιφερειών μπορούν να δυσχεράνουν την ολοκλήρωση, να περιορίσουν την αλληλεπίδραση και να μειώσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται στα άτομα και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων·

2. τονίζει ότι η ΕΕ έχει συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη των παραμεθόριων περιφερειών και ότι τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα θα πρέπει να συνεχιστούν με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και να επικεντρωθούν σε τομείς με ιδιαίτερα υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η επίλυση των δυσκολιών στα σύνορα βρίσκεται στο επίκεντρο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας·

3. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τα ευάλωτα και περιθωριοποιημένα άτομα, αντιμετωπίζοντας τις αυξανόμενες ανισότητες και αναπτύσσοντας αλληλεγγύη μέσω επενδύσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισμό, με ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που επικεντρώνονται στα υφιστάμενα πολιτιστικά, εδαφικά και διοικητικά εμπόδια και στις μελλοντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες αυτές·

4. τονίζει ότι τα σύνορα στην ΕΕ περιλαμβάνουν τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια σύνορα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη· ενθαρρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες παραμεθόριες περιφέρειες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολιστική ανάλυση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν όλες οι παραμεθόριες περιφέρειες, καθώς και της ενδεχόμενης συνεργασίας και ανάπτυξης όλων των εν λόγω περιφερειών·

5. υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων μακροπεριφερειακών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων, για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, δημιουργικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και λοιπών δραστηριοτήτων των οποίων η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία φέρνει τους πολίτες πιο κοντά, δημιουργεί διασυνοριακές συνέργειες, καλλιεργεί την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών προκαταλήψεων και στερεοτύπων στις παραμεθόριες περιφέρειες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, σύμφωνα με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και τον μεγάλο αριθμό σχεδίων INTERREG που είναι αφιερωμένα στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, πράγμα που αποδεικνύει ότι υπάρχει έντονη επιθυμία μεταξύ των παραμεθόριων περιφερειών να επενδύουν σε κοινούς παραδοσιακούς πολιτιστικούς πόρους, καθώς και στην ανάπτυξη σύγχρονων δημιουργικών σχεδίων, των κλάδων της δημιουργικότητας και σχεδίων για την κληρονομιά· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ έχει κομβική σημασία για αυτές τις πρωτοβουλίες και θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, ιδίως μέσω στήριξης από τα κονδύλια των ΕΔΕΤ· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ των τοπικών προτεραιοτήτων και των υφιστάμενων στρατηγικών και στόχων της ΕΕ, και να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό των παραμεθόριων περιφερειών·

6. επισημαίνει την περιπλοκότητα του υφιστάμενου πλαισίου για τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και τις διαρθρωτικές δυσκολίες και τον διοικητικό φόρτο που αντιμετωπίζουν οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την προετοιμασία των εν λόγω σχεδίων· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τα μέτρα απλούστευσης που προτάθηκαν για την περίοδο μετά το 2020, και θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό βήμα όσον αφορά την απλούστευση και τη βελτίωση της εφαρμογής και της προσβασιμότητας των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας·

7. υπενθυμίζει τη σημασία του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς για την οικονομική ευημερία των πόλεων και των περιφερειών και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική διαφύλαξη και προώθηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς τους και να αξιοποιήσουν προς τον σκοπό αυτόν όλα τα διαθέσιμα μέσα της πολιτικής συνοχής·

8. ζητεί να διαμορφωθεί νέα ενημερωτική στρατηγική για τη διασυνοριακή και την περιφερειακή συνεργασία, με σκοπό τη μεγαλύτερη προσέγγιση των κατοίκων των παραμεθόριων περιφερειών, την αύξηση της ενημέρωσής τους γύρω από τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα διασυνοριακά προγράμματα της ΕΕ και, με αυτόν τον τρόπο, τη συμβολή στην αλλαγή της νοοτροπίας προς μια μεγαλύτερη ευρύτητα πνεύματος σε περιφερειακά και διασυνοριακά ζητήματα·

9. τονίζει τη σημασία του αθλητισμού για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιφερειών, όπως έχουν αποδείξει τα πολυάριθμα σχέδια εδαφικής συνεργασίας που έχουν χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικής και πολιτιστικής ολοκλήρωσης·

10. ενθαρρύνει τους νέους να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της κοινωνίας στις παραμεθόριες περιφέρειες· στηρίζει τις διασυνοριακές ιδέες και δραστηριότητες για νέους, όπως η δημιουργία πλατφορμών για την ανταλλαγή ιδεών και ορθών πρακτικών, η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς και η διάδοση πληροφοριών με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μέσων για τη βελτίωση της συμμετοχής και των ευκαιριών για τους νέους στο πλαίσιο διασυνοριακών σχεδίων·

11. τονίζει την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ευκαιρίες για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στις παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με διασυνοριακά θέματα, λ.χ. με τη δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης·

12. τονίζει ότι είναι αναγκαία μια σημαντικότερη χρηματοδοτική δέσμευση για την προώθηση των διασυνοριακών αθλητικών δραστηριοτήτων και, ιδίως, για την κατασκευή υποδομών μικρής κλίμακας μαζικού αθλητισμού·

13. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει τον πολιτισμό και την εκπαίδευση σε οριζόντια προτεραιότητα της επόμενης γενιάς προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

14. υποστηρίζει σθεναρά τον ρόλο των διασυνοριακών σχεδίων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων, την απασχολησιμότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία μέσω της επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως είναι η ανεργία και η ριζοσπαστικοποίηση· ζητεί να αναπτυχθεί συστηματικότερη συνεργασία μεταξύ των παραμεθόριων περιφερειών για την ενίσχυση των ευκαιριών των νέων στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και σε άλλους τομείς κοινωνικής πολιτικής·

15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι γλωσσικοί φραγμοί εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τη διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως στις παραμεθόριες περιφέρειες που δεν έχουν μακροχρόνια παράδοση συνεργασίας· σημειώνει ότι η γλώσσα αποτελεί σημαντικό παράγοντα που ενισχύει την εμπιστοσύνη και συμβάλλει στην άμβλυνση των κοινωνικοπολιτιστικών διαφορών· πιστεύει ότι μια πιο στοχοθετημένη χρήση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ, καθώς και η αύξηση της χρηματοδότησης για γλωσσικές τεχνολογίες μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και, με αυτόν τον τρόπο, να στηρίξει τη συστηματική προώθηση της πολυγλωσσίας και της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυμορφίας στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στις παραμεθόριες περιφέρειες, από την προσχολική εκπαίδευση και μετά, καθώς επίσης και μέσω της διοργάνωσης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων·

16. πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με τη διευκόλυνση των διασυνοριακών σχολικών επισκέψεων και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων για παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου να προσφερθεί στα παιδιά μια μοναδική ευκαιρία, που δεν θα περιορίζεται στη σχολική αίθουσα, να έχουν άμεση επαφή και να βιώσουν προσωπικά την πολυμορφία των πολιτισμών, των γλωσσών και της ιστορίας των γειτόνων τους·

17. επισημαίνει ότι ορισμένες μεθοριακές περιοχές έχουν κοινή γλώσσα που δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα της ΕΕ· εκτιμά ότι η αύξηση των επιπέδων χρηματοδότησης για τη διδασκαλία και η προώθηση λιγότερο χρησιμοποιούμενων μεθοριακών γλωσσών θα ενίσχυε τη συνεργασία, θα αύξανε τη διασυνοριακή κινητικότητα και θα εμπλούτιζε την πολιτιστική πολυμορφία και κληρονομιά αυτών των περιοχών·

18. επαναλαμβάνει ότι είναι ουσιώδης η συνεργασία μεταξύ βασικών παραγόντων της ερευνητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, της ανώτατης εκπαίδευσης, των δημοσίων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων στις παραμεθόριες περιφέρειες, προκειμένου να προαχθεί η κινητικότητα των φοιτητών, των διδασκόντων, των εκπαιδευτών και των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των διδακτορικών φοιτητών και ερευνητών, καθώς και όσων συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)· υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στο πλαίσιο τέτοιων διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων μπορεί να συμβάλλει στην προετοιμασία των αποφοίτων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και στις δύο πλευρές των συνόρων· είναι της άποψης ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί σημασία στις περιφερειακές μειονοτικές γλώσσες (ΠΜΓ) οι οποίες θα συνεχίσουν να απειλούνται με εξαφάνιση εάν δεν εφαρμοστούν ισχυρές γλωσσικές πολιτικές· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διατίθεται για τη διατήρηση και τη στήριξη των περιφερειακών μειονοτικών γλωσσών·

19. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες και τα διάφορα είδη ανταλλαγών, καθώς και τις διαπολιτισμικές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις νομοθετικές και τις διοικητικές απαιτήσεις στις παραμεθόριες περιφέρειες, καθώς και στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών διοικήσεων και πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

20. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν την αμοιβαία αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση των πιστοποιητικών, των διπλωμάτων, της επαγγελματικής επιμόρφωσης και των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ γειτονικών περιφερειών· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη συμπερίληψη ειδικών δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και την επικύρωση και αναγνώριση δεξιοτήτων, με στόχο την αύξηση των ευκαιριών διασυνοριακής απασχόλησης·

21. ενθαρρύνει τη συγκέντρωση των κοινών δημοσίων υπηρεσιών και των προσπαθειών στις γειτονικές παραμεθόριες περιφέρειες, προκειμένου να αναπτυχθεί μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης ή ανεπαρκών επαγγελματικών προσόντων στις παραμεθόριες περιφέρειες, και για να βελτιωθεί ο γραμματισμός, ο αριθμητισμός και οι ψηφιακές δεξιότητές τους με την απόκτηση ευρύτερου φάσματος δεξιοτήτων και ανώτερων επαγγελματικών προσόντων·

22. ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία και τα προγράμματα διττής επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ των διαφόρων παραμεθόριων περιφερειών· είναι της άποψης ότι η μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία και οι επενδύσεις στις δεξιότητες στις παραμεθόριες περιφέρειες θα συμβάλουν στην κάλυψη του υφιστάμενου κενού δεξιοτήτων, στη μείωση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και της διαρροής εγκεφάλων σε αυτές τις περιφερειακές περιοχές·

23. εκτιμά ότι η πολυπολιτισμικότητα έχει μεγάλη σημασία για τις παραμεθόριες περιφέρειες· ενθαρρύνει σθεναρά τη διασυνοριακή πολιτιστική συνεργασία εντός και μεταξύ των παραμεθόριων περιφερειών, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ δημιουργικών ατόμων και πολιτιστικών φορέων, όπως καλλιτέχνες και εκπρόσωποι πολιτιστικών οργανώσεων, διοικήσεων και δικτύων σε ειδικά διασυνοριακά και διευρωπαϊκά σχέδια·

24. επαναλαμβάνει ότι η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα έχει καταστεί ανεκτίμητη για την προώθηση της πολιτιστικής και της κοινωνικής προόδου της Ευρώπης και για την ανάπτυξη της περιφερειακής, της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· είναι της άποψης ότι μια ισχυρή διασυνοριακή συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ), με ιδιαίτερη εστίαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ (μεταξύ άλλων μέσω της ομαδοποίησης των επιχειρήσεων), στις ΜΚΟ και στις μικρές ενώσεις, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία κοινωνικοοικονομικής αξίας, βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης, ιδίως για τους νέους, καθώς και στην προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και της καινοτομίας· είναι επίσης της άποψης ότι η εν λόγω συνεργασία θα συμβάλει στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ πολιτών, στην αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης, την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, την ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας και τη σφυρηλάτηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, μέσω κοινών πρωτοβουλιών για έργα που σχετίζονται με την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, για παράδειγμα μέσω κοινών βρεφονηπιακών σταθμών, προσβάσιμης πολύγλωσσης εκπαίδευσης, ή συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία των ΚΠΔ για την προώθηση και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής πολυμορφίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη σημαντική συμβολή στην επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης και τη μετάδοση θετικών επιδράσεων σε επίπεδο καινοτομίας σε πολλούς άλλους τομείς·

25. εκτιμά ότι η ανάπτυξη διασυνοριακής πολιτιστικής συνεργασίας συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των παραμεθόριων εδαφών, και έχει αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια κοινή στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη και τη στήριξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και να συνδέσει τους ΚΠΔ με την κοινωνία και την οικονομία προκειμένου να προωθηθεί η έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη στις παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ·

26. τονίζει τους υπερβολικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση λόγω της φύσης και του μεγέθους τους (οι ΚΠΔ περιλαμβάνουν κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ), καθώς και τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω των συχνά χειρότερων οικονομικών επιδόσεων ορισμένων παραμεθόριων περιφερειών· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι είναι ύψιστης σημασίας να αναπτυχθούν πολιτιστικές, δημιουργικές και επιχειρηματικές δεξιότητες προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι διαρθρωτικές ελλείψεις·

27. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να αναπτύξουν διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) και επισημαίνει τις θετικές επιπτώσεις της έξυπνης εξειδίκευσης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις υφιστάμενες πολιτικές στον τομέα αυτόν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

28. εκτιμά ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει θετικά στη δημιουργία νέων ιδεών και δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ μουσείων, ορχηστρών, διασυνοριακών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σχεδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες, με την αντιμετώπιση των νομικών και οικονομικών δυσκολιών που συναντούν οι καλλιτέχνες σε σχέση με τα κοινά διασυνοριακά σχέδιά τους·

29. υποστηρίζει σθεναρά τα διασυνοριακά πολιτιστικά σχέδια και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών πολιτισμού και των παραμεθόριων περιφερειών σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να καθιερωθεί μια αλυσίδα πολιτιστικών «σημείων επαφής» και να δημιουργηθεί μια νέα διάσταση ευρωπαϊκών πολιτιστικών δικτύων όπου νέες πρακτικές πολιτιστικής πολυμορφίας θα αναπτύσσονται και θα εντάσσονται στην υλοποίηση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών σχεδίων·

30. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολιτιστικές και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες συχνά δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν άτομα από διαφορετικές παραμεθόριες περιφέρειες σε γειτονικές χώρες, παρότι όσοι ζουν στις περιοχές αυτές έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλο· στηρίζει τις περιφερειακές δικτυακές πύλες της ΕΕ που έχουν δημιουργηθεί σε πολλές παραμεθόριες περιφέρειες, για να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, και ενθαρρύνει την προώθηση παρόμοιων πυλών σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες·

31. πιστεύει ακράδαντα ότι οι παραμεθόριες περιφέρειες, χάρη στην ύπαρξη των παλαιόθεν εδραιωμένων επαφών μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων, ΚΠΔ και συμφεροντούχων σε διασυνοριακό επίπεδο, μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιτεχνική και πολιτιστική κινητικότητα και, ως εκ τούτου, μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στον θεματικό τουρισμό και να βοηθήσουν στην προώθηση της Ευρώπης ως ανταγωνιστικού και βιώσιμου προορισμού, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της Ευρώπης διεθνώς, και ότι μπορούν επίσης να αναζωογονήσουν ενεργά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με την προώθηση των επαφών μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης και την ενθάρρυνση ενός κοινού αισθήματος του ανήκειν· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια πολιτιστική διάσταση στις διασυνοριακές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη, τόσο για τους πόρους ιστορικής κληρονομιάς όσο και για τη σύγχρονη δημιουργικότητα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους και τις επενδύσεις τους, προκειμένου να αναπτύξουν μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη πολιτική πολιτιστικού τουρισμού·

32. υπενθυμίζει ότι οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές διασυνοριακές ανταλλαγές προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση, την επίλυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, ιδίως στις παραμεθόριες περιφέρειες που βίωσαν συγκρούσεις· επισημαίνει εν προκειμένω τους κινδύνους που ενέχει το Brexit για τις διαπροσωπικές ανταλλαγές και την κινητικότητα των σπουδαστών, των μαθητών, των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων μεταξύ των παραμεθόριων περιφερειών της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας·

33. ενθαρρύνει τη λήψη διαφόρων μέτρων με στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων στις παραμεθόριες περιφέρειες και την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ευάλωτα άτομα στην εύρεση απασχόλησης και στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση και την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στις παραμεθόριες περιφέρειες ως πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες ατόμων, όπως οι νέοι άνεργοι και τα άτομα με αναπηρίες·

34. πιστεύει ακράδαντα ότι τα μέσα ενημέρωσης και η επικοινωνία μπορούν να ενισχύσουν τις παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ μέσω του τομέα της δημιουργικότητας και ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν την ικανότητα να προωθούν την ένταξη και να προστατεύουν την πολιτιστική πολυμορφία των εν λόγω μεθοριακών περιοχών· πιστεύει επίσης ότι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, καθώς και τα δημιουργικά ντοκιμαντέρ και άλλες μορφές ψηφιακού περιεχομένου είναι πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την κληρονομιά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά των παραμεθόριων περιφερειών της ΕΕ·

35. ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με διασυνοριακές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θέματα, και να ενισχύσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς αυτούς, μέσω της δημιουργίας ειδικής διαδικτυακής πύλης και ιστοτόπου·

36. υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των ειδικών προκλήσεων που συνδέονται με την καλλιτεχνική και την πολιτιστική κινητικότητα σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, η φορολογία (αποφυγή της διπλής φορολόγησης των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα), παροχή πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες κινητικότητας (επιχορηγήσεις κινητικότητας, προγράμματα φιλοξενίας κ.λπ.)·

37. υπογραμμίζει ότι ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί όλο και σημαντικότερο τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας· ζητεί, συνεπώς, τη διάθεση δημοσιονομικών πόρων για την κατασκευή αθλητικών υποδομών, προκειμένου να προωθηθεί ο τουρισμός μέσω του αθλητισμού·

38. επισημαίνει ότι η διασυνοριακή συνεργασία, ως μείζων στόχος πολιτικής της ΕΕ, έχει συμβάλει στον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων των εσωτερικών συνόρων και μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των διασυνοριακών επιτευγμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού·

39. υποστηρίζει την εφαρμογή μέτρων μαθητείας και τη δημιουργία πολυσυμμετοχικών πλατφορμών στις παραμεθόριες περιφέρειες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της προσφοράς και της εικόνας των προγραμμάτων μαθητείας και την προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας μεταξύ νέων μαθητευόμενων· είναι της άποψης ότι η συνεργασία των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων για τη δημιουργία διασυνοριακών ευκαιριών για μαθητείες, περιόδους άσκησης και πρακτικής θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις αγορές εργασίας στις περιφέρειες αυτές και, ιδίως, θα ενθαρρύνει τη δημιουργία ευκαιριών πρακτικής σε περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διασυνοριακής και της διεθνούς συνεργασίας·

40. επισημαίνει τις σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες παραμεθόριες περιφέρειες· ενθαρρύνει, για τον σκοπό αυτόν, την αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για διασυνοριακά προγράμματα της ΕΕ, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών στις παραμεθόριες περιοχές, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των προσφύγων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία· υπογραμμίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να παράσχουν στήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών·

41. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να συνεργαστούν για τον εντοπισμό και την άρση κάθε νομικού ή διοικητικού φραγμού που εμποδίζει τις διασυνοριακές εκπαιδευτικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων μέσω της εναρμόνισης των σχετικών κανονιστικών πλαισίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 19.6.2018
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0: 24
0
1
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Marlene Mizzi, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24 +
ALDE María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom
ECR Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Remo Sernagiotto
GUE/NGL Curzio Maltese
PPE Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
S&D Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward
VERTS/ALE Jill Evans

0 –

1 0
ENF Dominique Bilde

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
– : κατά
0 : αποχή

2019-02-12T13:24:08+00:00Ιούνιος 25th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

About the Author: