ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

//ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

2018/2034(INI)
12.7.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
(2018/2034(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Χουντής

PA_NonLeg

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει με ανησυχία τις χρονίζουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στη ζώνη του ευρώ· θεωρεί ότι η ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης για όλους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κοινωνικοοικονομική σύγκλιση· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις χρονίζουσες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και των κοινωνικών ομάδων σε ό,τι αφορά τους πρωταρχικούς δείκτες εκπαίδευσης της ΕΕ·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, στην ΕΕ των 19, το μέσο ποσοστό των δαπανών γενικής κυβέρνησης για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε σε ετήσια βάση από το 2009 έως το 2016 · εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο τομέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχει πληγεί σοβαρά από τις πολιτικές λιτότητας και τονίζει ότι τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα με επαρκείς πόρους είναι ζωτικής σημασίας για την ισότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση· ζητεί, συνεπώς, μια μεταστροφή όσον αφορά τις προτεραιότητες μακροοικονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη, με αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, εν είδει επενδύσεων με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα· καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει έναν δείκτη δαπανών (κυρίως δημοσίων) για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕγχΠ (ή ανά σπουδαστή) στον Κοινωνικό Πίνακα Αποτελεσμάτων, προκειμένου να παρακολουθούνται οι επιδόσεις των κρατών μελών·

3. τονίζει ότι η κοινωνική μειονεξία είναι συχνά ένας παράγοντας πρόβλεψης κακών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και αντιστρόφως· τονίζει, επιπλέον, ότι, στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομίες της γνώσης, η απασχολησιμότητα, ακόμη και μεταξύ σπουδαστών με κατά τα άλλα συγκρίσιμες τεχνικές δεξιότητες, συχνά εξαρτάται σε μη αμελητέο βαθμό από εγκάρσιες δεξιότητες (επικοινωνία, κριτική σκέψη, συνεργασία, δημιουργική καινοτομία, αυτοπεποίθηση και μεταγνωστικές ικανότητες) πέραν της ανάγνωσης και της μαθηματικής και επιστημονικής παιδείας· επιμένει ότι ένα επαρκώς χρηματοδοτούμενο και ποιοτικό σύστημα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, το οποίο προάγει πραγματικά το δικαίωμα στις σπουδές, με πολιτικές πλαισίωσης και στήριξης επίσης μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος υποτροφιών, μπορεί να βοηθήσει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος και να προωθηθούν η κοινωνική ενσωμάτωση και οι ίσες ευκαιρίες·

4. υπογραμμίζει ότι, παρά την οικονομική βελτίωση στην ζώνη του ευρώ και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε ορισμένα κράτη μέλη τα ποσοστά της ανεργίας των νέων παραμένουν απαράδεκτα υψηλά, ενώ, παρά την μείωση του δείκτη από το 2013 έως σήμερα, τα ποσοστά της ανεργίας στους νέους παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών·

5. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία τον επίμονα υψηλό αριθμό ευρωπαίων πολιτών με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού ή με δυσκολίες όσον αφορά τον αλφαβητισμό, περιλαμβανομένων του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του αναλφαβητισμού σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή στον δημόσιο βίο και στην αγορά εργασίας·

6. ενθαρρύνει την προώθηση πολιτικών, όπως η θέσπιση διττών συστημάτων εκπαίδευσης· τονίζει ότι η αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της αγοράς εργασίας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

7. τονίζει ότι ένα ασφαλές και κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να προβούν σε ρωμαλέες επενδύσεις για τη συντήρηση των δημόσιων εγκαταστάσεων, ιδίως των σχολείων, καθώς και για την εξάλειψη των αρχιτεκτονικών εμποδίων·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης, καθώς και των εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών, τα οποία θα επιτρέπουν την αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων από μειονεκτικά περιβάλλοντα·

9. επισημαίνει τον αναγκαίο σχεδιασμό και την προώθηση οργανωμένων και σύγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, ιδίως στην ύπαιθρο, τις παραμεθόριες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές·

10. υποστηρίζει την κινητικότητα σπουδαστών, εργαζομένων, αθλητών και καλλιτεχνών στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία ότι οι σημαντικές διαφορές στα πρότυπα διαβίωσης και εργασίας στη ζώνη του ευρώ προκαλούν ακούσια μετανάστευση, επιδεινώνοντας έτι περαιτέρω τις επιπτώσεις της λεγόμενης διαρροής εγκεφάλων· επισημαίνει ότι βασική προϋπόθεση για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαρροής των εγκεφάλων είναι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, καθώς και η προώθηση αποτελεσματικών στρατηγικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού· ζητεί όπως οι μελλοντικές πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή σπουδαστική ταυτότητα για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας και τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών, διπλωμάτων και επαγγελματικών προσόντων, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και τις δαπάνες για τους σπουδαστές, καθώς και για τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

11. τονίζει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020), έως το έτος 2020, το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 15 ετών που παρουσιάζουν περιορισμένες δεξιότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι μικρότερο από 15 %· επιδοκιμάζει την ένταξη του δείκτη «χαμηλές επιδόσεις στην εκπαίδευση» για τους 15χρονους [αποτελέσματα της έρευνας του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA) για τις χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά] στον νέο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης τις χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση και/ή στις θετικές επιστήμες·

12. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης ΕΚ 2020, έως το έτος 2020, τουλάχιστον το 95 % των παιδιών (από την ηλικία των τεσσάρων ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) θα πρέπει να συμμετέχει σε προσχολική εκπαίδευση· τονίζει ότι ο τομέας της «προσχολικής φροντίδας», στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων περιλαμβάνει μόνο έναν δείκτη, για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών σε επίσημες υπηρεσίες φροντίδας· επισημαίνει ότι δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των μεγαλύτερων παιδιών κάτω από την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ούτε πληροφορίες για την έκταση της προσφοράς παιδικής φροντίδας, υπολογισμένης σύμφωνα με τον αριθμό των παρεχόμενων ωρών·

13. λαμβάνει υπόψη τον θετικό ρόλο της ανοιχτής εκπαίδευσης και των ανοιχτών πανεπιστημίων στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των διαδικτυακών προγραμμάτων για την κατάρτιση των εργαζομένων, καθώς αποτελεί μία δυναμική μορφή μάθησης που ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων·

14. θεωρεί ότι η παιδική φτώχεια αποτελεί μείζον ζήτημα για το οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει σημαντικά μέτρα· ζητεί την ταχεία υλοποίηση Εγγύησης για τα Παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε κάθε παιδί που επί του παρόντος ζει υπό την απειλή της φτώχειας να μπορεί να έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και παιδική φροντίδα, αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη διατροφή· υπογραμμίζει τη σημασία της προγεννητικής φροντίδας και της ανάπτυξης κατά την προσχολική ηλικία· ζητεί τη δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φύλαξης των παιδιών μετά το σχολείο· υπογραμμίζει ότι για την εφαρμογή της Εγγύησης για τα Παιδιά θα απαιτηθεί επαρκής χρηματοδότηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί, ως εκ τούτου, αύξηση της χρηματοδότησής της, ενδεχομένως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ενός νέου μέσου σύγκλισης για τη ζώνη του ευρώ· ζητεί να εξετάζονται οι εθνικές δημόσιες επενδύσεις στην Εγγύηση για τα Παιδιά στο πλαίσιο ενός «αργυρού κανόνα για τις κοινωνικές επενδύσεις» βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

15. τονίζει πως ένας από τους στόχους των Εγγυήσεων για τη Νεολαία είναι να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν προσφορές απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση· ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, με έμφαση στην ποιότητα των παροχών και στην αποτελεσματική προσέγγιση όλων των νέων ΕΕΑΚ · υπογραμμίζει ότι για τον σκοπό αυτό απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της επέκτασης των πόρων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR· ζητεί να εξετάζονται οι εθνικές δημόσιες επενδύσεις στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία στο πλαίσιο ενός «αργυρού κανόνα για τις κοινωνικές επενδύσεις» βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

16. υποστηρίζει τη θέσπιση Εγγύησης Δεξιοτήτων ως νέου δικαιώματος το οποίο θα επιτρέπει σε όλους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού αλφαβητισμού· θεωρεί ότι η Εγγύηση Δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξατομικευμένη αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών, την προσφορά ποιοτικής μάθησης καθώς και τη συστηματική επικύρωση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι η Εγγύηση Δεξιοτήτων συνιστά σημαντική κοινωνική επένδυση, για την οποία απαιτείται κατάλληλη χρηματοδότηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί, συνεπώς, αύξηση της χρηματοδότησης για την Εγγύηση Δεξιοτήτων, πιθανώς μέσω της αύξησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ενός νέου μέσου σύγκλισης για τη ζώνη του ευρώ·

17. επαναλαμβάνει την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να τριπλασιαστούν τουλάχιστον τα κονδύλια του Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό την προσέγγιση πολύ περισσότερων νέων, οργανώσεων νεολαίας, καθώς και μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητευομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καθώς και στα άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών δυνάμει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD)·

18. ζητεί να εφαρμόζεται ένας «αργυρός κανόνας» για τις κοινωνικές επενδύσεις κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δηλαδή ορισμένες δημόσιες κοινωνικές επενδύσεις οι οποίες έχουν σαφή θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη (π.χ. η Εγγύηση για τα Παιδιά, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η Εγγύηση Δεξιοτήτων) να θεωρούνται επιλέξιμες για ευνοϊκή μεταχείριση κατά την αξιολόγηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της συμμόρφωσης με τον κανόνα για μείωση του χρέους κατά το ένα εικοστό· τονίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα πρέπει να υπονομεύει την εθνική συγχρηματοδότηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για κοινωνικές επενδύσεις·

19. ζητεί επαρκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες· ζητεί ειδικότερα:
α) την ενίσχυση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, με τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια EUR χρηματοδότησης ετησίως, η οποία θα διατίθεται μέσω ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού·
β) σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

20. υπενθυμίζει το στρατηγικό δυναμικό των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ) ως φορέων δημιουργίας θέσεων εργασίας και πλούτου στην ΕΕ· τονίζει ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) αποτελούν το 11,2 % όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων και το 7,5 % όλων των απασχολούμενων στο σύνολο της οικονομίας της ΕΕ, και δημιουργούν το 5,3 % της συνολικής ευρωπαϊκής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ)· υπογραμμίζει τον ρόλο των ΚΠΔ στη διατήρηση και την προαγωγή της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και τη συνεισφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, ιδίως την απασχόληση των νέων·

21. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ –όπως το «Ορίζων 2020», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Erasmus +, το πρόγραμμα «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI), το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το COSME– και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), για να υποστηρίξει περισσότερα σχέδια στον τομέα των ΚΠΔ· σημειώνει ότι, ειδικότερα όσον αφορά το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), θα πρέπει να αξιολογηθούν συγκεκριμένα και να προωθηθούν περαιτέρω ο ρόλος και η επίδραση των ΚΠΔ στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την εδαφική συνοχή· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει σταθερή και συνεκτική βάση για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και τη μελλοντική αρχιτεκτονική του προγράμματος της ΕΕ μετά το 2020·

22. ζητεί μια γνήσια αναθεώρηση των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες, προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης και η αύξηση του αριθμού των νέων ΕΕΑΚ και με τον τρόπο αυτό η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση να προωθούν την ενσωμάτωση· επισημαίνει ότι οι εν λόγω πολιτικές αναφορικά με τους νέους, οι οποίες θα πρέπει επίσης να στοχεύουν τη διά βίου μάθηση, θα πρέπει να προωθούν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη με ολιστικό τρόπο και να μην σχεδιάζονται μόνο κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

23. τονίζει ότι οι επαρκείς επενδύσεις και ο σχεδιασμός στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδίως στις ψηφιακές δεξιότητες και στον προγραμματισμό, έχουν ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικής θέσης της Ένωσης, τη διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού καθώς και την απασχολησιμότητα του εργατικού δυναμικού·

24. καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα και τεχνική βοήθεια στα νεαρά άτομα ώστε να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους και να προτείνει την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και μέσω των σχολικών προγραμμάτων σπουδών στα κράτη μέλη·

25. καλεί τις εθνικές αρχές να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, και με την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων ή κινήτρων στις κοινωνικές εισφορές, να επενδύουν στην κατάρτιση των εργαζομένων τους αλλά και στην πρόσληψη νέων αποφοίτων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια·

26. είναι της γνώμης ότι η καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων με τις θέσεις εργασίας και η βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης προσόντων είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην Ένωση·

27. αναγνωρίζει και καταδικάζει τις καταχρηστικές συνθήκες απασχόλησης που συχνά βιώνουν οι επαγγελματίες αθλητές, όπως η ψευδής αυτοαπασχόληση, η μη καταβολή των μισθών, τα ανεπαρκή πρότυπα υγείας, ασφάλισης και συνταξιοδότησης, ενώ επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους επαγγελματίες αθλητές, ξεκινώντας από τις χώρες της ζώνης του ευρώ και συμπεριλαμβάνοντας όλους τους κοινωνικούς εταίρους στον τομέα του αθλητισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 11.7.2018
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0: 22
2
4
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Νικόλαος Χουντής
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Elena Gentile, Sylvie Guillaume, Morten Løkkegaard, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas
Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Ivo Vajgl

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22 +
EFDD Isabella Adinolfi
GUE/NGL Liadh Ní Riada, Νικόλαος Χουντής
PPE Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Θεόδωρος Ζαγοράκης
S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Elena Gentile, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward
Verts/ALE Jill Evans, Helga Trüpel

2 –
ECR Angel Dzhambazki, Rupert Matthews

4 0
ALDE María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard, Ivo Vajgl
ENF Dominique Bilde

2019-02-04T09:54:14+00:00Ιούλιος 12th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

About the Author: