ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

/ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
13 12, 2016

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον «ψαροπόλεμο» και την ασφάλεια των αλιέων

2019-04-09T12:22:16+00:00Δεκέμβριος 13th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 0092/2016 12,9/2016 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού σχετικά με τον «ψαροπόλεμο» και την ασφάλεια των αλιέων Michela Giuffrida (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), Nicola Caputo (S&D), Alfred Sant (S&D), Raffaele Fitto (ECR), Marlene Mizzi (S&D), Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Roberta Metsola (PPE), Patricija Šulin (PPE) [...]

13 12, 2016

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα των επαγγελματιών αθλητών

2019-04-09T12:17:55+00:00Δεκέμβριος 13th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 0096/2016 12.9.2016 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα των επαγγελματιών αθλητών Θεόδωρος Ζα   γοράκης (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Marc Tarabella (S&D), Bogdan Brunon Wenta (PPE), Virginie Rozière (S&D), Hannu Takkula (ALDE), Silvia Costa (S&D), Antanas Guoga (ALDE), Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), Pablo Zalba Bidegain (PPE), [...]

11 11, 2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

2019-02-04T11:42:04+00:00Νοέμβριος 11th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2015/0263(COD) 11.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. [...]

12 09, 2016

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την ένταξη της σωματικής αγωγής στα σχολικά προγράμματα με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη του αθλητικού ταλέντου τόσο των μαθητών με αναπηρία όσο και των υγιών μαθητών

2019-04-09T13:18:42+00:00Σεπτέμβριος 12th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 0080/2016 12.9.2016 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού σχετικά με την ένταξη της σωματικής αγωγής για την ανάπτυξη του αθλητικού ταλέντου υποσχόμενων μαθητών με αναπηρία καθώς και υγιών μαθητών με βιώσιμο τρόπο Hannu Takkula (ALDE), Ivan Jakovčić (ALDE), Adam Gierek (S&D), Marc Tarabella (S&D), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Bogdan Brunon Wenta [...]

12 09, 2016

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

2019-04-09T11:59:09+00:00Σεπτέμβριος 12th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 0101/2016 12.9.2016 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία Εύα Καϊλή (S&D), Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), Σοφία Σακοράφα (GUE/NGL), Μαρία Σπυράκη (PPE), Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE), Ελένη Θεοχάρους (ECR), Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη (PPE), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), Νίκος Ανδρουλάκης (S&D) Λήξη [...]

6 06, 2016

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την υλοποίηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης νέας γενιάς με την κλήση του αριθμού 112

2019-04-09T13:21:40+00:00Ιούνιος 6th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 0059/2016 6.6.2016 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού σχετικά με την υλοποίηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης νέας γενιάς με την κλήση του αριθμού 112 Zigmantas Balčytis (S&D), Marlene Mizzi (S&D), Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Mara Bizzotto (ENF), Bogusław Liberadzki (S&D), Nicola Caputo (S&D), Patricija Šulin (PPE), Liisa Jaakonsaari (S&D), [...]

3 06, 2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και την αύξηση της πολυμορφίας της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας ένωσης κεφαλαιαγορών

2019-02-04T12:30:02+00:00Ιούνιος 3rd, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/2032(INI) 3.6.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και την αύξηση της πολυμορφίας της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας ένωσης κεφαλαιαγορών (2016/2032(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Luigi Morgano ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί [...]

11 05, 2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας

2019-02-04T14:22:30+00:00Μάιος 11th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019   11.5.2016 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: ALDE (B8-0607/2016) PPE (B8-0608/2016) S&D (B8-0609/2016) ECR (B8-0611/2016) Verts/ALE (B8-0612/2016) σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (2016/2667(RSP)) Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, [...]

10 05, 2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας

2019-04-09T10:52:47+00:00Μάιος 10th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0608/2016 10.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (2016/2667(RSP)) Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando [...]

9 05, 2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030

2019-02-04T14:27:16+00:00Μάιος 9th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0583/2016 9.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030 (2016/2696(RSP)) Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan [...]

Load More Posts