ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

/ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
11 02, 2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218)

2019-03-04T09:57:48+00:00Φεβρουάριος 11th, 2019|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2018/0116(NLE) 11.2.2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη [...]

11 02, 2019

OPINION on the proposal for a Council decision authorising Member States to become party, in the interest of the European Union, to the Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security, and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events (CETS n°218)

2019-02-13T14:12:22+00:00Φεβρουάριος 11th, 2019|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

European Parliament 2014-2019 Committee on Culture and Education 2018/0116(NLE) 11.2.2019 OPINION of the Committee on Culture and Education for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on the proposal for a Council decision authorising Member States to become party, in the interest of the European Union, to the Council of Europe Convention on an [...]

28 11, 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

2019-02-04T09:48:13+00:00Νοέμβριος 28th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2018/0229(COD) 28.11.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2018)0439 – C8 0257/2018 – 2018/0229(COD)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή [...]

27 11, 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

2019-02-04T09:24:17+00:00Νοέμβριος 27th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2018/0111(COD) 27.11.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) (COM(2018)0234 – C8 0169/2018 – 2018/0111(COD)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Θεόδωρος Ζαγοράκης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Η περαιτέρω [...]

12 09, 2018

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ

2019-02-04T14:17:12+00:00Σεπτέμβριος 12th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 12.9.2018 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος: B8-0388/2018 (ECR) B8-0390/2018 (ALDE) B8-0391/2018 (Verts/ALE) B8-0392/2018 (S&D) B8-0393/2018 (GUE/NGL) B8-0394/2018 (PPE) σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) Μαρία [...]

11 09, 2018

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την απάντηση της ΕΕ

2019-02-04T14:20:11+00:00Σεπτέμβριος 11th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8 0394/2018 11.9.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την απάντηση της ΕΕ (2018/2847(RSP)) Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Γεώργιος Κύρτσος, Lambert van Nistelrooij, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Elisabetta Gardini [...]

12 07, 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

2019-02-04T09:54:14+00:00Ιούλιος 12th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2018/2034(INI) 12.7.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2018/2034(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Χουντής PA_NonLeg ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια [...]

25 06, 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

2019-02-12T13:24:08+00:00Ιούνιος 25th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2018/2054(INI) 25.6.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (2018/2054(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Θεόδωρος Ζαγοράκης ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, [...]

13 12, 2016

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αλόγιστη ή κακή χρήση των αντιβιοτικών

2019-04-09T12:34:48+00:00Δεκέμβριος 13th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 0081/2016 12.9.2016 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού σχετικά με την αλόγιστη ή κακή χρήση των αντιβιοτικών Patricija Šulin (PPE), Monica Macovei (ECR), Tomáš Zdechovský (PPE), Dubravka Šuica (PPE), Στέλιος Κούλογλου (GUE/NGL), Alfred Sant (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Salvatore Cicu (PPE), José Inácio Faria (ALDE), Ivana Maletić (PPE), Nicola Caputo [...]

13 12, 2016

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

2019-04-09T12:32:43+00:00Δεκέμβριος 13th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 0091/2016 12.9.2016 ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Michela Giuffrida (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Stefano Maullu (PPE), Salvatore Cicu (PPE), Alfred Sant (S&D), Raffaele Fitto (ECR), Marlene Mizzi (S&D), Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Eric Andrieu (S&D), Patricija Šulin (PPE) Λήξη [...]

Load More Posts