Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ

//Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019

12.9.2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B8-0388/2018 (ECR)
B8-0390/2018 (ALDE)
B8-0391/2018 (Verts/ALE)
B8-0392/2018 (S&D)
B8-0393/2018 (GUE/NGL)
B8-0394/2018 (PPE)
σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ
(2018/2847(RSP))

Μαρία Σπυράκη, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γεώργιος Κύρτσος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Θεόδωρος Ζαγοράκης
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Νίκος Ανδρουλάκης, Εύα Καϊλή, Μιλτιάδης Κύρκος, Γιώργος Γραμματικάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Constanze Krehl, Miriam Dalli
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Matthijs van Miltenburg
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Davor Škrlec
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ
(2018/2847(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2017)0772),
– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,
– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τη Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκαν με την απόφαση 1/CP.21 στην 21η Διάσκεψη των Μερών της UNFCCC (COP 21), καθώς και την 11η Διάσκεψη των Μερών που επέχει θέση συνόδου των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP 11), η οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι (Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου 2015 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο 99 ατόμων και τον τραυματισμό εκατοντάδων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πυρκαγιές κατέστρεψαν σπίτια και οδήγησαν στην απομάκρυνση αρκετών εκατοντάδων ατόμων, προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στις τοπικές και περιφερειακές υποδομές και στο περιβάλλον, με επιπτώσεις στη γεωργία, και επηρέασαν τις οικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων στον τουριστικό και τον ξενοδοχειακό τομέα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα, η σοβαρότητα και η πολυπλοκότητα των καταστάσεων ακραίας ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών έχουν αυξηθεί, με επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς και ότι οι καταστάσεις αυτές, μολονότι επιδεινώνονται από την αλλαγή του κλίματος, ως έναν βαθμό είναι απρόβλεπτες και αναπόφευκτες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα, η Σουηδία και η Λετονία ζήτησαν τη στήριξη της ΕΕ μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης το καλοκαίρι του 2018 λόγω των πυρκαγιών·
1. εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στην Αττική·

2. εκφράζει τη συμπαράστασή του σε όλους τους κατοίκους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική·

3. αποτίει φόρο τιμής στην αφοσίωση των πυροσβεστών, των ακτοφυλάκων, των εθελοντών και των άλλων πολιτών που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών και τη διάσωση των συμπολιτών τους·

4. τονίζει τον ρόλο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης για την παροχή αεροσκαφών, οχημάτων, ιατρικού προσωπικού και πυροσβεστών από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

5. υπενθυμίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα κινητοποίησης διαφόρων ταμείων της ΕΕ, όπως το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, για να αποκατασταθούν υποδομές ζωτικής σημασίας και να πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις καθαρισμού μετά από μια φυσική καταστροφή·

6. επαναλαμβάνει τη σημασία της στήριξης στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής της ΕΕ για την πρόληψη των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, και καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη χρηματοδότηση αυτή και να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών·

7. τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας όσον αφορά τους μηχανισμούς αξιολόγησης κινδύνου, τα συστήματα πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης και άλλα μέσα καταπολέμησης των φαινομένων αυτών, καθώς και για βελτίωση της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών·

8. τονίζει ότι έγγραφο που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό την 1η Αυγούστου 2018 παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη το 2018 συνδέεται με την κλιματική αλλαγή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους και να εφαρμόσουν πολιτικές για το κλίμα που θα ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας COP21 του Παρισιού·

9. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόληψη των πλημμυρών στις περιοχές που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω καταστροφές·

10. καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των δασών και του τοπίου με βάση το οικοσύστημα κατά την αξιολόγηση των ισχυόντων μέτρων της ΕΕ, όπως είναι η δασική στρατηγική της ΕΕ και η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και να προσαρμόζει τις εν λόγω στρατηγικές σε περίπτωση που εντοπίζονται τυχόν κενά·

11. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ολοκληρώσουν, από κοινού με το Κοινοβούλιο, τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τον νέο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και τη δημιουργία του rescEU, μέχρι τα τέλη του 2018·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στις περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

2019-02-04T14:17:12+00:00Σεπτέμβριος 12th, 2018|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

About the Author: